teenenzo.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Teen&Zo staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche; AV CZ/90 december 2009. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per januari 2010.

1. Algemeen
Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Teen&Zo en de cliënt waarop Teen&Zo deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen Teen&Zo
Teen&Zo zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Teen&Zo zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.

3. Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Teen&Zo melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Teen&Zo daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling (vermeerderd met de porto- en administratiekosten) aan de cliënt berekenen.
 • Teen&Zo zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zij Teen&Zo op de hoogte stellen.

4. Ambulant

 • Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Teen&Zo gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Teen&Zo gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

5. Betaling
Teen&ZO vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de op de website tijdig kenbaar gemaakt. Ook kunnen deze mondeling doorgegeven worden.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant af te rekenen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

6. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Teen&Zo voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Teen&Zo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit en zorgpas. Teen&Zo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Teen&Zo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Teen&Zo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding  
Teen&Zo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Teen&Zo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Teen&Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Teen&Zo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt

9. Garantie
Teen&ZO geeft de cliënt tot 5 werkdagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de adviezen van Teen&Zo omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Teen&Zo zelf.

10. Beschadiging en diefstal
Teen&Zo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Teen&Zo meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien Teen&Zo en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Teen&Zo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Teen&Zo en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Teen&Zo via Provoet is aangesloten.

12. Behoorlijk gedrag en huisregels

  Van huiddieren wordt verwacht dat deze niet in de zelfde ruimte zijn waar de pedicurebehandeling plaatsvindt. Dit ivm de veiligheid tijdens de behandeling      
 • Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.
 • Niet roken tijdens de behandeling of waar de pedicure bij aanwezig is.

13. Contra Indicaties
In het belang van de gezondheid van de cliënt, Teen&Zo en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

 • Besmettelijke (huid-) ziekten
 • Griep of ernstige verkoudheid
 • Koorts
 • Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

14. Recht
Op de overeenkomst tussen Teen&Zo en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
De Algemene Voorwaarden. April 2015.

De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig
Teen&Zo is via ProVoet lid van De Geschillencommissie. Hieronder meer informatie.
De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.
Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.